Достатньо продуманий: ДОСТАТНЬО – Академічний тлумачний словник української мови

Содержание

Олімпіадні завдання з української мови та літератури для 6-11класів

Запропоновані завдання можуть бути використані вчителями української мови та літератури для проведення І (шкільного) етапу олімпіади серед учнів 6-11класів або під час уроків. Вони допомагають перевірити знання учнів з предмету та виявити обдарованих дітей.

                                            

Школи самостійно розробляють завдання для випускників

Завдання 

          І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з

                            української мови та літератури

                                        

                                              6 клас

І. Творче завдання ( на вибір).

1.Намалюйте в уяві, заплющивши очі, перший зимовий день у вашому місті. Відтворіть уявлене на папері. Придумайте назву своєму тексту.

2.Напишіть замітку інформаційного характеру в газету «Твори добро», використовуючи різні за метою висловлювання речення.

                         12 балів

ІІ. Виберіть і запишіть речення з однорідними членами, вставляючи пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір цього речення.

 1. Батько перший заходить за стіл оглядає всі страви і поглядом дякує матері за її старання (М.Стельмах).
 2. Була відлига з горба збігали мов весною струмочки талої води горобці весело цвірінькали (М.Коцюбинський).
 3. Харитя почула що її маленьке серце заболіло наче хто здавив його в жмені (М.Коцюбинський).

5 балів

ІІІ. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності ( 10 балів: по два бали за кожну правильну відповідь).

 1. Поясніть, у чому різниця між звуком та буквою ?
 2. Підкресліть орфограми в поданих словах. До кожного з них доберіть по два аналогічних приклади.

Зчистити – …, роз’ятрений –…, захисний –…, блищати –…, спекотний –…

3.Розберіть слова за будовою.

Медвяними, перелісок, сортувати, цуценя, пізнаємо,  зажмурена.

4.Випишіть словосполучення, характерні для офіційно-ділового стилю. Доповніть їх власними прикладами (не менше трьох).

Винести ухвалу, організувати пікетування, узагальнити висновки, поставити дослід, перевірити виконання, вжити заходів, довести до відома, прямий кут.

5.Доберіть по два синоніми до кожного  слова.

Розгубитися, пихатий, переконатися, крик.

ІV. Спишіть, розставляючи слова в алфавітному порядку. Підкресліть іменники однією рискою.

Передбачення, передбачати, передвечір’я, передвиборний, передати, передвіщати, передгроззя, перегородка, перегріти, передбачливий, передгрозовий, передерти.

5 балів

V.Дайте  відповіді  на  запитання, дотримуючись  чіткості  та  лаконічності ( 8 балів: по два бали за кожну правильну відповідь).

1.У чому полягає відмінність між темою та ідеєю твору? Свою думку підтвердьте на прикладі одного з вивчених творів.

2.Які українські народні обряди відтворені в календарно-обрядових піснях?

3.

Назвіть основні  мотиви жниварських пісень.

4.З яким видом УНТ можна порівняти колискові пісні? Чим саме вони схожі?

Разом : 40 балів

 

 

                                             Завдання 

          І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з

                            української мови та літератури

                                              7 клас

І. Творче завдання ( на вибір).

1.Напишіть  у формі розповіді з елементами опису про осінь за вікном.

2.Напишіть твір-роздум «З самого початку думай, який буде кінець» (Народна мудрість), використовуючи  синоніми та антоніми.

12 балів

ІІ. Виберіть і запишіть речення зі вставним словом (словосполученням), розставляючи пропущені розділові знаки. Випишіть з нього словосполучення за формулою «прикметник+іменник» і розберіть його синтаксично.

1.Присутні були представники багатьох народів українці росіяни поляки чехи індійці (А.

Давидов).

2.Дивна річ після відеоадаптера материнська плата працювала злагоджено (Журнал).

3.Вода в річці стала каламутна й непривітна несла  пожовкле листя й сухі очеретини (О.Донченко).

5 балів

ІІІ. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності ( 10 балів: по два бали за кожну правильну відповідь).

1.Поставте слова в дужках у потрібній формі, визначте відмінок  іменників.

Гуляти на (свіже повітря), скористатися (чужа порада), немає (цікаві статті), розташувати на (знайомі сторінки), шукати в (його ім’я), сказати (своя дочка).

2.Від поданих прикметників утворіть усі можливі форми ступенів порівняння (укажіть їх).

Дорогий, багатий.

3.З’ясуйте, яким способом утворені подані слова. Доповніть ряд 3-4-ма власними прикладами. Укажіть словотворчі засоби.

Голосок, звучання, залізобетонний, маленький.

4.Чому в слові ризький пишемо м’який знак, а в слові різкий – ні ?

5.Утворіть з кожним із поданих слів словосполучення.

Визначальний, визначний, відзначити, зазначити, запит, попит.

ІV. Розподіліть слова у три колонки : 1 – з наголосом на першому складі, 2 – з наголосом на другому складі, 3 – з наголосом на третьому складі.

Валовий, визнання, виразний, вірші, курятина, граблі, жевріти, живопис, занести, кроїти, показник, середина, снідання, спина, чарівний, подруга, дворазовий, тайнопис, абетковий, соломинка.

5 балів

V.Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності ( 8 балів: по два бали за кожну правильну відповідь).

1.Що таке пісні літературного походження? Наведіть 3-4 приклади.

2.Порівняйте козацькі та чумацькі пісні. Чим вони схожі?

3.Назвіть жанри народного епосу (5-6).

4.Що таке пафос твору? Які народні пісні є пафосними?

Разом : 40 балів

 

 

                                             Завдання 

          І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з

                            української мови та літератури

                                                   8 клас

І. Творче завдання ( на вибір).

 1. Під час туристичного походу ви спостерігаєте за нічним зоряним небом. У формі розповіді з елементами опису напишіть, що ви побачили. Озаглавте текст.

2.Напишіть твір-роздум «Які друзі потрібні людині?», використовуючи при цьому різні за значенням прикметники.                                                       12 балів

ІІ. Виберіть і запишіть речення з дієприкметниковим зворотом, правильно розставляючи розділові знаки. Зробіть повний морфемний розбір прислівника з цього речення.

1.Що в молодості навчишся то на старість як знайдеш (Н.творчість).

2.Погулявши коло бджіл і наївшись огіркових пуп’янків натрапив я на моркву (О.Довженко).

3.Пізніше на Русі з’явилися великі кораблі у яких під палубою сиділи гребці заховані від ворожих стріл і каменів (М.Слабошпицький).

5 балів

ІІІ. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності ( 10 балів: по два бали за кожну правильну відповідь).

1.З поданими парами слів складіть словосполучення, ураховуючи правила вживання великої літери.

Лідія – лідія, Олімп – олімп, Тигр – тигр, Центр – центр.

2.Спишіть, знімаючи риску в прислівниках.

До/речі, в/роз/літ, од/віку, на/гора, на/совість, по/троє, по/французьки, не/аби/як.

3.Виявіть орфоепічну закономірність у словах і знайдіть серед них зайве. Свій вибір обґрунтуйте.

Принісши, зважся, зшивати, берізка, зжовклий.

4.Порівняйте словосполучення та речення. Назвіть спільні й відмінні ознаки.

5.Який варіант словосполучення з семантичного погляду є правильним: спостережливий пункт чи спостережний пункт ? Відповідь обґрунтуйте.

ІV. Висловіть  кілька аргументів на захист своєї позиції щодо дискусійного питання «Навчання –  моє  право чи  мій обов’язок?»

 5 балів

 1. 1.Визначте жанр народної пісні, головну думку, випишіть художні засоби.

Ой наварили ляхи пива

Ой наварили ляхи пива,                                          Гей, взяли собі Україну,

Та й нікому пити;                                                    Та й не шанували.

Гей, взяли собі Україну,

Та нігде прожити.                                                   Ой ви, ляшки та недовірки,

Годі ж панувати;

Ой наварили ляхи меду,                                          Гей, недалеко іде Гонта –

Та й  не шумували;                                                 Дасться він вам знати!

(5 балів)

2.Порівняйте історичну пісню та думу. Наведіть приклади творів цих жанрів.

                                                                                                              3 бали

Разом : 40 балів  

Завдання

І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з

української мови та літератури

9 клас

І. Творче завдання ( на вибір).

 1. Підготуйте виступ на мітингу, присвяченому захисту природи, використовуючи односкладні речення .

2.Напишіть твір-роздум «Справжня любов народжується тільки в серці, яке пережило турботу про долю іншої людини» (В. Сухомлинський).              12 балів

ІІ. Виберіть і запишіть речення з відокремленим додатком, правильно розставляючи розділові знаки. Зробіть словотвірний розбір прислівника з цього речення.

1.На обрії стояла важка сива хмара  сріблився вгорі місяць ніби до чого прислухаючись (Ю.Збанацький).

2.Обов’язково треба крім спеціальної науки винести зі школи чесні погляди на свій народ (Л.Ляшенко).

3.Людина обов’язку він і в неділю безвідлучно на посту (О.Гончар).

5 балів

ІІІ. Розподілити подані терміни за розділами мовознавчої науки.

Пароніми, уподібнення, склад, родовий відмінок, число, граматична основа,  багатозначність, жаргонізми, транскрипція, акцентуаційна помилка, омофони, дієвідміна, пауза, інфінітив, відокремлення, запозичені слова, прикладка, словосполучення, група, перехідність.

 5 балів

ІV. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності ( 10 балів: по два бали за кожну правильну відповідь).

1.Укладіть словникову статтю до слова «добро», ураховуючи його     багатозначність.

2.Спишіть, розкриваючи дужки.

(П,п)івнічний (Л,л)ьодовитий  океан, (Б,б)удинок (Д,д)итячої творчості, (К,к)онституційний (С,с)уд (У,у)країни, (О,о)рден (П,п)ошани, (Г,г)оловний (С,с)півробітник  (Н,н)аціональної (А,а)кадемії (Н,н)аук (У,у)країни, (Ш,ш)евченків край.

3.Поставити іменники в орудному відмінку однини: старість, круча, мрія, лікар, плем’я, подорож, каменяр, Ілля.

4.Доберіть синоніми до архаїзмів: чолобітна, чрево,  ланіта, грядущий, глаголити, чадо, возсіяти, отчий, лицедій, чоло.

5.Доведіть, що всі подані прикметники можуть належати до різних розрядів за значенням : ведмежий, гострий, лисячий, лебединий.

 1. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності ( 8 балів: по 2 бали за кожну правильну відповідь).

1.У чому, на вашу думку, спорідненість родинно-побутових пісень й інших фольклорних жанрів (казок, балад тощо)?  .

2 Розкрийте два значення поняття сатира. Наведіть приклади вивчених вами сатиричних творів (2-3)…

3.Назвіть усі види силабо-тонічних  віршових розмірів. Наведіть 2-3 приклади.

4.Поясніть, чому весілля образно називають найдовшою оперою у світі?

Разом: 40 балів

 

Завдання

І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з

української мови та літератури

10 клас

І. Творче завдання ( на вибір).

1.Напишіть твір-роздум «Яке то щастя  свій народ у світлі бачити»(Д.Павличко).

2.Напишіть статтю до шкільної газети «Як говорить сучасна молодь», використовуючи стилістично забарвлені слова.                                             12 балів

ІІ. Виберіть і запишіть складнопідрядне речення з кількома підрядними, правильно розставляючи розділові знаки.  Поряд запишіть це речення звукописом.

1.Пройшла гроза і знову літня проза парує степ і оживає ліс (В. Симоненко).

2.Тільки знаю напевно тільки  знаю єдине не вмирати під бомбами жити хоче людина (В.Соколов).

3.Коли мені не дано крил міцних щоб я могла орлицею підбитись геть високо понад найвищі гори то прагну я собі потіків сліз нестриманих раптових що рвуться з глибини самого серця джерелами живущої води (Леся Українка)             5 балів

ІІІ. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності ( 10 балів: по два бали за кожну правильну відповідь).

 1. Розшифруйте абревіатури, правильно вживаючи велику й малу літеру.

НБУ, МОК, ДПС, АТС, ЛАЗ, КПП.

2.Проілюструвати прикладами вживання тире в різних синтаксичних конструкціях (вид указати). (4-5 речень).

3.Запишіть діячів української культури, історичних діячів, прізвища яких мають прикметникову форму (3-4). Одне з них провідміняйте.

4.Запишіть, знімаючи риску в складних словах.

Прозоро/білий, м’ясо/кістковий, образно/символічний, достатньо/продуманий, давно/минулий, загально/корисний, національно/державний, конкретно/історичний.

5.Доведіть, що подані службові частини мови є омонімами повнозначних. Укажіть, якими саме. Складіть для підтвердження речення.

Навкруги, салют.

ІV. Напишіть вступ і кінцівку виступу з теми «Чи можна «перерости» книжку?»

5 балів

 1. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності ( 8 балів: по 2 бали за кожну правильну відповідь).

1.Як пов’язані подані дати з життям Т.Г.Шевченка?

1814, 1838, 1840, 1843, 1847, 1857.

2.Чому в українській прозі 70-90 років ХІХ ст. чільне місце посідала селянська тематика? Відповідь проілюструйте прикладами.

3.Доведіть, що в творі І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» використано різні види комічного.

4.Виконайте тести

4.1.Яку назву мало повстання, описане в поемі Т.Г.Шевченка «Гайдамаки»:

а) Гетьманщина       б) Гупалівщина      в) Козаччина    г) Коліївщина

4.2.Риси якого літературного напрямку знайшли відображення в повісті Г.Квітки-Основ’яненка «Маруся»:

а) романтизму          б) сентименталізму      в) реалізму          г) монументалізму

Разом : 40 балів

 

Завдання

І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з

української мови та літератури

11 клас

І. Творче завдання ( на вибір).

1.Напишіть поетичну замальовку «Літо осені питає, де поділись журавлі», використовуючи речення з відокремленими членами.

2.Напишіть твір-роздум «Щоб зірвати одну квітку, треба виростити десять» (В.Сухомлинський).                                                                  12 балів

ІІ. Виберіть і запишіть речення з різними видами зв’язку, правильно розставляючи розділові знаки.  Намалюйте його схему. Укажіть види зв’язку.

а) Я засвоїв одне що нічого не помножиться якщо ти не навчишся нажите ділити (Є.Летюк).

б) Не так думав Петро він зараз здогадавсь що Череваниха б’є на якогось іншого зятя да й сама Леся їм гордує (П.Куліш).

в) Я не можу не можу спинити того що мов чорная хмара на мене йде що мов буря здалека шумить-гуде! (І.Франко)                                                  5 балів

ІІІ. Напишіть тези власної програми самовдосконалення людини (6-7речень). 5 балів

ІV. Розподіліть слова за принципами українського правопису.

Списати, сіль, веселка, щока, глитай, гарячий, дочці, Сєров, дзьоб, предовгий, боротьба, тонна, в останнє, прибігти, радісний, Земля, ясність, кишеня, диванний, пшоно.                                                                                          4 бали

 1. Дайте відповіді на питання, дотримуючись чіткості й лаконічності ( 8 балів: по два бали за кожну правильну відповідь).

1.Перекладіть подані слова українською мовою, розподіливши їх на групи за особливостями написання.

Гречневый, написанный, вилла, качественный,   несравненный, отдать, оловянный, бессоюзный, проездной, завистливый, беззащитный, змеиный.

2.Порівняйте дієприкметник та дієприслівник. Відповідь проілюструйте прикладами.

3.Запишіть слова іншомовного походження з префіксами  ре-, ір-, дис-, ім- . Поясніть їх значення (можна добором синонімів).

4.Утворіть словосполучення, вибираючи відповідні слова з дужок.

Виголошення, оголошення, проголошення (наказу, рівності, промови), звершувати, завершувати (подвиг, маневри), загроза, погроза (відверта, страшна), ілюстративний, ілюстрований (матеріал, журнал), інформативна, інформаційна (структура, служба), механізована, механічна (енергія, бригада).

 1. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості та лаконічності ( 8 балів: по 2 бали за кожну правильну відповідь).

1.Що таке соціально-психологічний роман? Назвіть приклади  творів цього жанру.

2.Які псевдоніми мали брати Тобілевичі?

3.Чому новела М.Хвильового «Я(Романтика)» має посвяту «Цвіту яблуні»?

4.Співвіднесіть, з якими літературними течіями пов’язана творчість письменників:

а) Леся Українка                                1.імпресіонізм

б) М.Коцюбинський                           2.експресіонізм

в) Г.Квітка-Основ’яненко                   3.сентименталізм

4.неоромантизм

Разом: 42 бали

 

Скачати олімпіадні завдання з української мови та літератури для 6-11класів (word): завдання

Судовий контроль за виконанням судового рішення. Процесуальні новели

Ст. 1291 Основного Закону нашої країни встановлює, що судове рішення є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд. Однак, як показує практика, задекларований принцип добре працює лише на папері. Згідно зі статистичними даними ДСА, у 2017 р. було виконано лише 8% судових рішень. Недарма серед практикуючих юристів ходить сумний жарт про те, що хороший спеціаліст – це не той, хто виграв суд, а той, хто отримав реальне виконання рішення. Однак стає зовсім не до сміху, коли дивишся на офіційну статистику звернень наших громадян до ЄСПЛ: майже 80% від усіх звернень становлять скарги на відсутність реального виконання рішень вітчизняних судів. Тобто тривалі судові тяганини та вистраждане рішення зовсім не є гарантією ефективного судового захисту. Фактично, наші громадяни позбавлені останньої стадії судового захисту, яка передбачає реальне поновлення порушених прав особи. Звичайно, така ситуація негативно впливає як на авторитет судової влади, так і на авторитет держави загалом. Адже кому потрібен суд, рішення якого не мають реального виконання?


Маєте Телеграм? Два кліки - і ви не пропустите жодної важливої юридичної новини. Нічого зайвого, лише #самасуть. З турботою про ваш час!

Водночас справедливо буде зазначити, що законодавець все ж таки не сидить склавши руки, а намагається врегулювати нагальну проблему. Саме з метою підвищення ефективності виконання судових рішень було запроваджено інститут приватних виконавців. Окрім того, нові процесуальні кодекси містять певні розділи, що визначають судовий контроль за виконанням судового рішення.

Господарський процесуальний кодекс України (в редакції до 15.12.2017 р.) містив ст. 1212 , що визначала порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.

Натомість новий господарський процесуальний кодекс України розширився розд. VI, який регламентує порядок здійснення судового контролю за виконанням судових рішень. Зокрема, з’явилося положення про те, що пропущений строк на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення може бути поновлений судом, якщо цей строк пропущено з поважних причин.

Також до порядку розгляду скарги заявника додано положення про те, якщо особа, рішення, дія чи бездіяльність якої оскаржуються, була звільнена з посади (не здійснює відповідну діяльність), суд залучає до участі у справі посадову особу, до компетенції якої належить вирішення питання про усунення порушення права заявника.

Суттєвою новелою, яка знайшла своє відображення в новому процесуальному законодавстві, є встановлений обов’язок для відповідного органу державної виконавчої служби або приватного виконавця повідомити суд та заявника про виконання ухвали, постановленої за результатами розгляду скарги, не пізніше ніж у 10-денний строк з дня її одержання.

Крім того, законодавець вирішив питання щодо розподілу судових витрат за подання скарги у процесі виконання судового рішення. Якщо скаргу було задоволено, витрати покладаються на орган державної виконавчої служби чи приватного виконавця. У разі відмови у задоволенні скарги судові витрати несе заявник.

Говорячи про новий Цивільний процесуальний кодекс України, варто зазначити, що він теж доповнений розд. VIІ Судовий контроль за виконанням судових рішень. Положення цього розділу за змістом аналогічні до тих, які містить Господарський процесуальний кодекс України, тому не потребують окремого аналізу.

Враховуючи специфіку адміністративних правовідносин, чинний Кодекс адміністративного судочинства України передбачає три процесуальні форми контролю за виконанням судового рішення.

 • Суд може зобов’язати суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення;
 • Суд може накласти на керівника суб’єкта владних повноважень, відповідального за виконання рішення, штраф у сумі від 20 до 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
 • Суд здійснює розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність органу державної виконавчої служби, приватного виконавця в порядку, визначеному ст. 287 КАС України.

Говорячи про першу форму судового контролю за виконанням судового рішення, варто зазначити, що ст. 382 КАС України встановлено саме право, а не обов’язок суду, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, зобов’язати суб’єкта владних повноважень, проти якого ухвалено судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення. У зв’язку з чим суд майже ніколи не застосовує цю форму контролю з власної ініціативи. До того ж на практиці постають питання про те, коли суд може встановити судовий контроль за виконанням рішення суб’єктом владних повноважень.

Так, у постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України №3 від 13.03.2017 р. вказано, що встановити судовий контроль за виконанням рішення суб’єктом владних повноважень – відповідачем у справі суд першої чи апеляційної інстанції може під час прийняття постанови у справі. Такий контроль здійснюється судом першої інстанції шляхом зобов’язання надати звіт про виконання судового рішення, розгляду поданого звіту на виконання постанови суду першої, апеляційної чи касаційної інстанцій, а у разі неподання такого звіту – шляхом встановлення нового строку для подання звіту та накладення штрафу.

Враховуючи вищевикладене, позивачеві необхідно подавати клопотання про встановлення судового контролю за виконанням рішення суб’єктом владних повноважень до винесення постанови у справі.

Щодо накладення судом штрафу слід зазначити, що це доволі дієвий стимул для ефективного виконання рішення суб’єктом владних повноважень. Адже штраф накладається не на весь державний орган, а персонально на його керівника. Штраф становить суму від 20 до 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Третьою формою судового контролю в адміністративному процесі є розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця в порядку, визначеному ст. 287 КАС України. Ця стаття надає право учаснику виконавчого провадження (крім державного та приватного виконавця) звернутися до суду з позовною заявою, якщо вони вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця порушено їхні права, свободи чи інтереси, а також якщо законом не встановлено інший порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності таких осіб.

Підсумовуючи, варто зазначити, що чинне процесуальне законодавство має достатньо продуманий механізм для здійснення судового контролю за виконанням рішень. Тому залишається сподіватися, що проголошені Конституцією принципи обов’язковості судових рішень надалі не залишатимуться «мертвою нормою». Адже без реального виконання судових рішень неможливе існування ні правової держави, ні правового суспільства.

Що потрібно людині для досягнення успіху в житті? – Освіта.UA

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *